Πρακτική Άσκηση ΠΑΔΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα θέματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι υψίστης σπουδαιότητας για τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, τα οποία έχουν ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σε πλήρη ζεύξη με τις εφαρμογές τους, μέσω του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης.

 

Βασικός στόχος της Πράξης είναι η καρποφόρα σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας θεωρία και πράξη (learning by doing), αλλά και καλύπτοντας μία επιτακτική ανάγκη με γνώμονα την καινοτομία, η οποία αναδεικνύεται σε κυρίαρχο στόχο για την πράξη τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

 

Οι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης κυρίως είναι οι ακόλουθοι:

 

• Ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.

• Συσχετισμός των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τις μεθόδους που αυτές εφαρμόζονται στις παραγωγικές διαδικασίες των Φορέων Απασχόλησης.

• Επαφή των σχολών των Ιδρυμάτων με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για την δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.

• Ενημέρωση τους για τις δυνατότητες ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων στον επαγγελματικό χώρο της ειδικότητας τους.

 

Ιδρυματικός Υπεύθυνος Έργου
Αλέξανδρος Κουλούρης
akoul@uniwa.gr

 

Υπεύθυνοι Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

 

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
Ελένη Κακούρου, Έλενα Χλωμούδη
2105387065 – 6
gpa1@uniwa.gr

 

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Μαργαρίτα Κυριάκου, Θεόφιλος Κωτσίδης, Κωνσταντίνος Μπατατούδης
2105381359
gpa2@uniwa.gr

 

Πανεπιστημιούπολη Αθηνών

2105387065 – 6
gpa1@uniwa.gr

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), που αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020).